• แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา
  • สมาชิกสมาคมประสาทวิทยา
  • ประกาศนียบัตร Aesthetic dermatology มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง